Věřím, že každý problém
má své řešení

.

Věřím, že každý problém

má své řešení

Kdo jsem

V roce 2014 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia jsem získával zkušenosti v rámci stáží na soudech a v advokátní kanceláři. Rovněž jsem během studia absolvoval jednoletý studijní program zaměřený na britské a evropské právo na University of Kent ve Velké Británii.

V advokacii se pohybuji již 5 let, kdy jsem ihned po ukončení studia nastoupil do zavedené pražské advokátní kanceláře na pozici advokátního koncipienta. Na počátku roku 2018 jsem úspěšně složil advokátní zkoušky a od té doby působím jako advokát.

Hovořím plynně anglicky a rovněž ovládám základy jazyka německého a také Braillova písma.

Právní služby

Zaměřuji se zejména na občanské, obchodní, pracovní a insolvenční právo a s tím související komplexní právní poradenství menším a středním firmám a jednotlivým živnostníkům. Zastupuji rovněž fyzické osoby, ať již v rámci sporné agendy, nebo v řešení různých životních situací.

U komplexnějších projektů, kde jsou kromě právních znalostí vyžadovány i znalosti odborné, spolupracuji rovněž s odborníky v dané problematice (daňoví poradci, IT poradci apod.), a to tak, aby poskytnutá služba byla vždy kompletní. V případě časově náročnějších případů spolupracuji rovněž se zavedenými advokátními kancelářemi a dalšími advokáty.

Veškeré právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

Právní služby pro malé a střední firmy a živnostníky

Začínáte s podnikáním? Máte v hlavě zajímavý startup? Nebo jste se jenom dostali do konfliktu se svým obchodním partnerem?

Neváhejte mě kontaktovat a společně se na to podíváme. Rád Vám danou problematiku osvětlím a provedu Vás celým procesem od začátku do konce, případně Vás zastoupím na jednáních nebo před soudy a úřady, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější - rozvoj vlastního podnikání.

Nenechte se odradit nepřehlednou právní úpravou, neustále se vyvíjející judikaturou soudů a nepřiměřenou byrokratickou zátěží, která je na Vás kladena a která mnohdy nepříjemně zaskočí začínající, ale i zkušené podnikatele, společnými silami Vaši záležitost vyřešíme.

Obchodní a živnostenské právo

sepis a revize smluvní dokumentace, sepis podání, návrhů a žádostí, zastupování před soudy a úřady, právo hospodářské soutěže, právo duševního vlastnictví a jeho ochrana, IT právo

Právo obchodních korporací

zakládání a převody obchodních společností, organizace valných hromad, jmenování a odvolávání statutárních orgánů, zápisy změn do obchodního rejstříku, likvidace společností

Pracovní právo

sepis a revize pracovněprávní dokumentace, poradenství v oblasti pracovního práva, zastupování v pracovněprávních sporech se zaměstnanci, školení pro zaměstnance

Ochrana osobních údajů a GDPR

konzultace, audit a příprava veškeré dokumentace související s GDPR včetně samotné implementace, zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, školení pro zaměstnance

Insolvenční právo

zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, sepis a podání přihlášek do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech, sepis návrhů na prohlášení konkurzu

Vymáhání pohledávek

sepis předžalobních výzev, žalob a návrhů na zahájení exekučních řízení, zastupování v průběhu vymáhání, vedení mimosoudního jednání o uznání dluhu a splátkovém kalendáři

Právní služby pro fyzické osoby

Potřebujete připravit smlouvu? Ocitli jste se v životní situaci, na kterou již sami nestačíte? Nebo se jen potřebujete poradit o dalším postupu ve Vaší věci?

V životě každého člověka nastanou situace, kdy je lepší vyhledat pomoc odborníka. I když se mnohdy může jednat o nepříjemné záležitosti, není vhodné tyto problémy odkládat. Neváhejte se na mě obrátit, Vaši záležitost společně prodiskutujeme a já Vám navrhnu a vysvětlím ideální postup při jejím řešení.

To vše srozumitelně, s maximální diskrétností a lidským přístupem.

Občanské a správní právo

sepis a revize smluvní dokumentace, sepis podání, návrhů a žádostí, zastupování před soudy a úřady, zastupování ve spotřebitelských sporech, ochrana vlastnického práva

Právo nemovitostí

sepis a revize smluvní dokumentace týkající se převodů a nájmů nemovitostí, zřízení věcných břemen a zastavení nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví, zastupování před soudy a úřady

Rodinné a dědické právo

rozvody, vypořádání společného jmění manželů, úprava péče, styku a výživného k dětem, organizace mediace, zatupování v rámci dědického řízení, zastupování před soudy a úřady

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení před orgány činnými v trestním řízení a před soudy, zastupování poškozených v trestních řízeních, sepis trestních oznámení a dalších trestněprávních podání

Oddlužení fyzických osob

konzultace a vyhodnocení splnění podmínek pro oddlužení, kompletace potřebné dokumentace, sepis návrhu na povolení oddlužení, zastupování před insolvenčním soudem

Ochrana osobnosti

ochrana před neoprávněnými zásahy do osobnostních práv, sepis výzev a zdržovacích žalob, sepis žádostí o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, zastupování v sousedských sporech

Kontakty

Pokud máte jakékoliv dotazy k nabídce právních služeb, případně pokud Vás zajímá cokoliv jiného, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím jednoho z níže uvedených kontaktů, případně využijte kontaktní formulář.

Na Vaši zprávu odpovím nejpozději následující pracovní den.

Kontaktní formulář:

Mgr. Michal Špryňar, advokát

evidenční číslo ČAK 18104, IČ: 06873987, se sídlem Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Dovoluji si Vás informovat, že subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora, IČ: 66000777, se sídlem Národní třída 16, 110 00 Praha 1, web: www.cak.cz

WWW.AKSPRYNAR.CZ

© 2020 - Všechna práva vyhrazena